Privacyverklaring Rijschool Up 2 Date


Rijschool Up 2 Date is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door rijschool Up 2 Date verwerkt worden.
Rijschool Up 2 Date verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.
Bedrijfsnaam
CBR-registratie nummer
Kamer van Koophandel inschrijfnummer
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geldigheid WRM Certificaat
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Rijschool Up 2 Date uw persoonsgegevens
Rijschool Up 2 Date verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van rijschool Up 2 Date.
U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Rijschool Up 2 Date.

Hoe lang bewaart Rijschool Up 2 Date uw persoonsgegevens
Rijschool Up 2 Date bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rijschool Up 2 Date neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool Up 2 Date tussen zit

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijschool Up 2 Date verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijschool Up 2 Date blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Rijschool Up 2 Date op haar website gebruikt
Rijschool Up 2 Date gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruikt gemaakt worden van onze website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijschool Up 2 Date. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolup2date.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Rijschool Up 2 Date wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. 
Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens.
Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Rijschool Up 2 Date de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.
Rijschool Up 2 Date neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rijschoolup2date.nl

Contactgegevens:

Rijschool Up 2 Date is gevestigd aan Hollewand 47 8051 HD, Hattem

Website: www.rijschoolup2date.nl
E-mailadres: info@rijschoolup2date.nl
Telefoonnummer: 06-52710701